Svet-Stranek.cz
R.Sedláček -KLATOVY moje městečko

Obce I -- J:Osobní stránka na adrese: drobek.svet-stranek.cz

Obce I -- J

Janovice

• (část obce Dlouhá Ves) - malá obec nedaleko Sušice, poprvé zmiňovaná v roce 1305.
• Při sčítání v roce 1910 tvořilo obec 15 domů. Žilo zde 160 lidí německého jazyka.
• Chráněnou technickou památkou je areál Nyklova mlýna č.p. 3. Částečně roubená stavba s pavláčkou pod polovalbovou střechou je v jádru starší, upravena byla v první třetině 19. století

Janovice nad Úhlavou

• První písemná zmínka o Janovicích je z roku 1290 a majitelem obce byl rod Janovských z Janovic. Janovští tu v tomto období nechali postavit tvrz obehnanou vodním příkopem. Tento rod vlastnil obec po tři století. V druhé polovině 14. století byly Janovice povýšeny na městečko.
• Počátkem 16. století se majitelem městečka stává loupeživý rytíř Petr Suda z Renče. V důsledku jeho loupeživých výprav byla v roce 1520 tvrz obklíčena a po té dobyta vojsky z okolních měst. Tvrz byla vypálena a pobořena. Později vznikl v přehradí bývalé tvrze hospodářský dvůr, nazývaný zámeček. Na začátku 20. století byl tento dvůr přestavěn na lihovar.
• Významnou památkou ve městě je raně gotický kostel svatého Jana Křtitele pocházející z konce 13. století. V roce 1764 byl kostel barokně přestavěn a rozšířen o věž. V interiéru kostela, v presbytáři jsou nástěnné malby pocházející z počátku 14. století. Tyto malby byly zařazeny do seznamu památek UNESCO.
• Na hřbitově jsou pozůstatky vodní tvrze z 13. století, můžeme tu vidět zbytek bašty, příkopy a valy. Vlastní jádro hradu mělo pravděpodobně rozměry 25 x 40 m a bylo původně obklopeno ze všech čtyř stran vodním příkopem a valem. Na západě a jihu dosahoval příkop šířky až 40 m. Val je dochován nejlépe na jižní straně, kde dnes ještě dosahuje výšky 6 metrů. Zbývající nadzemní části hradu byly odstraněny počátkem 19. stol., kdy byla bývalá plocha jádra hradu změněna na hřbitov. Dodnes se dochoval zbytek bašty v severozápadním nároží. Druhá část hradu – předhradí byla původně od jádra oddělena také vodním příkopem. Od severu a východu chránila předhradí zeď a vodní příkop, který zůstal zčásti zachován, neboť byl využit k vedení mlýnského náhonu.
• Nedaleko jihozápadního okraje města je Židovský hřbitov z roku 1723. Přesná doba zaležení Janovic není známa. Předpokládá se, že hrad založil Jan z Janovic, který byl držitelem janovického šlechtického statku v roce 1290. Po smrti Jana rod pánů z Janovic tento statek ztrácí a král Jan Lucemburský jej v 1. pol. 14. stol. dává do držení Petrovi z Rožmberka, avšak ještě v 1. pol. 14. stol. jej získává Bohuslav, nejspíše syn Jana a tak se statek vrací zpět do majetku rodu pánů z Janovic.
• Janovští drželi Janovice od 13. stol. až do 30. října 1674, kdy byl zadlužený statek prodán pražskému arcibiskupovi Matyáši Ferdinandu Sobkovi z Bilenberka.
• Koncem 17. stol. se majitelem statku stal Vilém Albrecht z Kolovrat, a Janovice připojil k Dešenicím, jež se později spolu s Janovicemi staly součástí bystřického panství, k němuž patřily až do 20. století.
Zdroj:Úlovec J.: Hrady, zámky a tvrze Klatovska,

Jarkovice

• (dnes součást Čachrova) - usedlost ležící 2,5 km jižně od Kunkovic.
• Jako ves je zmiňována v 15. a 16. století.
• V roce 1910 zde byla jedna usedlost s pěti českými obyvateli. Zapsána v seznamu nemovitých památek.

Javor

• První písemná zmínka o obci pochází z roku 1379.
• Javor spadal v průběhu let pod různé jiné. V. r. 1869-1880 osada obce Klenové, v r. 1890 osada obce Klenová, v r. 1900-1950 samostatná obec v okr. Klatovy, v r. 1961-1979 část obce Týnec, 1.1.1980-23.11.1990 část obce Janovice nad Úhlavou,
• Od 24.11.1990 obec samostatná obec v okr. Klatovy
Bohužel, další informace se mi zatím nepodařilo vypátrat

Javorná

• Asi 11 km severovýchodně od Železné Rudy leží při silnici do okresního města Klatovy v nadmořské výšce 842 m malá obec Javorná.
• Původně náležela ke Královskému hvozdu a byly zde četné svobodnické dvory.
• Bývalo zde i sídlo hlavního králováckého rychtáře osmi králováckých rycht.
• V okolí bylo několik sklářských hutí, z nichž nejstarší vznikly v 15. století.
• Významnou památkou v Javorné je kostel svaté Anny. Založen byl roku 1698 jako kaple, počátkem 18. století byl dostavěn do dnešní barokní podoby. Kostel má dvě věže kryté šindelem.

Javoří Pila (Ahornsäge)

• Na okraji Modravských slatí při staré cestě z Modravy do Prášil stávala u Javořího potoka hájovna a pila, která zpracovávala dřevo z okolních lesů.
• Po ukončení provozu pily se stala tato samota oblíbeným hostincem U tetřeva s turistickou útulnou a studentskou noclehárnou.
• V průvodci z roku 1921 jsou uváděny dva pokoje s šesti lůžky a nocležna s deseti lůžky.

Javoříčko

• (dnes část obce Hlavňovice), ležící západně od Sušice, se datují rokem 1543.
• V roce 1790 zde stálo pět domů

Jesení

• (část obce Čachrova) je poprvé zmiňovaná v roce 1379.
• Již na počátku 17. století je zde zaznamenán mlýn s pilou.
• Před koncem 18. století tvořilo osadu 18 domů, do počátku 20. století vzrostla na 29 stavení. Tehdy zde žilo 154 obyvatel, téměř bez výjimky německého jazyka.
• Místní vodní pila č.p. 15 se sousedním domem je technickou památkou, stejně jako náhon a odpad pily. Zmiňována byla již v roce 1614, nynější budova pochází zřejmě z 18. století, později byla upravovaná. Velká patrová budova se zděným přízemím a bedněným patrem, nově opravené vodní kolo.

Ježovy

• Uprostřed obce stojí zámek, který byl v polovině 17. století přestavěn podle plánu architekta Marka Antonia Gilmettiho a po roce 1738 upraven do pozdně barokní podoby.
• Nyní se nachází v soukromém vlastnictví. Ježovy byly od 13. stol. až do poloviny 15. stol. v držení jedné z větví Drslaviců. Zřejmě již ve 14. stol. zde stávala tvrz, její místo však nelze přesně určit. Později vnikla mladší tvrz severně od návsi.
• V 15. stol. drželi statek rytíři z Damnic a koncem 15. století přešly Ježovy do majetku Nebílovských. Ti je drželi až do počátku 17. stol. Zřejmě koncem 15. století byla mladší tvrz upravena v gotické panské sídlo a za Nebílovských prošla renesanční přestavbou. Dalším majitelem byl Jindřich Černín z Chudenic, pán na Švihově. Černínové vlastnili Ježovy až téměř do poloviny 18. století. Oni vtiskli zámku dnešní podobu přístavbou šestiboké kaple v polovině 17. stol.
Zdroj: Úlovec J., Hrady zámky a tvrze Klatovska
• Někdejší samostatný zemský statek a sídlo vladyckého rodu je známé už od roku 1251.
• V 15. století Ježovy získal některý člen z rodu Lubských, jehož potomci se nadále zvali Ježovskými z Lub. Po nich zde vládli po celé 16. století Nebílovští z Drahobuze. V 17. století se Ježov ujali Černínové z Chudenic a drželi je jako příslušenství Švihova až do roku 1738. Poté byl statek přikoupen k merklínskému panství.
• V obci bývaly vladyčí statky, přičemž jistý Jež, asi nejvýznamnější osoba, tu měl jeden z nich a podle něho dostala ves název Ježov. Teprve v 16. století se uvádí Ježovy. Název pak kolísal mezi mužským a středním rodem až do roku 1916, kdy bylo ustanoveno, že vesnice se bude jmenovat Ježovy.
• Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází na vyasfaltovaném prostoru na návsi před zámkem. Na stavbu přispěli hrabě Jan Kolovrat Krakovský a obyvatelé Ježov a okolí. Základní kámen byl položen v roce 1838 Dnešnímu zámku předcházela nová, větší tvrz, kterou si postavil Mikuláš Nebílovský z Drahobuze nebo jeho syn Adam na počátku 16. století. Zámeček byl přestavěn ve 2. čtvrtině 18. století. V letech 1972-1975 byl zámek opraven. Byl zde zájezdní hostinec. Dnes je zámek v soukromých rukou.
• Železobetonový kryt byl vybudován československou armádou v letech 1937-1938 jako součást tzv. 3. obranné linie. Okolní opevnění byla po podepsání Mnichovské dohody čsl. Armádou zničena, toto však vzhledem k blízkosti obydlí zůstalo zachováno.
• Asi dva kilometry severně od obce v lese Dolejší se nachází mohylové pohřebiště.

Jindřichovice

• První zmínka o vsi je z roku 1381, kdy tu zemřel Drha, kterému se přezdívalo Černobýl a Dobrohost.
• Část vsi vlastnil také Přibík, který zemřel roku 1382.
• Ze vsi pocházel i Oldřich, kterého zajal Oldřich z Rožumberka. Oldřich z Jindřichovic byl vězněn na Novém hradě. Posléze byl propuštěn.
• Drslav z Jindřichovic byl v letech 1397-1418 purkrabím ve Velharticích. Drslav byl pravděpodobně synem Oldřicha. Jan Jalovic z Jindřichovic si roku 1411 vzal Lidmilu, která věnem získala Újezd. Bydlel tu Petr z Jindřichovic, řečený z Velhartic, roku 1455 tu žila šedesátiletá panna Kateřina, Jan z Jindřichovic držel roku 1450 Hradec.
• Od poloviny 15. století vlastnil statek a tvrz Stach z Běšin.
• PO něm se statek stal majetkem Mikuláše z Ledče, který byl prvním královským písařem.
• Roku 1479 vlastnil statek Vyntíř z Vlčkovic. Roku 1516 byla tvrz rozdělena mezi Vyntířovi syny. Mareš a Beneš si rozpůlili tvrz, dvůr, ves Jindřichovice a ves Brod. Mareš koupil později i druhou polovinu. Celý majetek prodal Mikuláši Ucháčkovi z Krčína, který roku 1543 zemřel a zanechává po sobě dvě dcery Uršulu a Dorotu. Dorota získala Jindřichovice, Uršula Brod s velkým rybníkem. Uršula si vzala Sezimu Protibořského z Vrtby. Jindřichovice získal její syn Václav z Vrtby. Po Václavově smrti vlastní statek jeho bratr Jan. Ten roku 1609 předal Jindřichovice tvrz, dvůr a ves, vsi Brod, Sluhov, Úloh a Hory Matky Boží svému synovi Janovi Hroznatovi, který se účastnil povstání. Od roku 1631 vlastnili statky bratři Jan Adam a Sezima Jan. POzději vlastnil Sezima statky sám. Po něm nastoupil jeho synovec Beneš Hroznata, který byl pánem v Třebomyslicích. Beneš Hroznata zemřel roku 1686, statek měl získat jeho syn Jan Václav. Než se stal Jan Václav plnoletým, byly Jindřichovice roku 1689 prodány Jiřímu Vojtěchovi Janovskému z Janovic na Oselci a Kotouni a jeho manželce Markétě z Dobrše.
• Od roku 1796 vlastnili statek Kryštof Volkman. Jeho syn František prodal statek roku 1826 Aloisii Helversenové z Helvershaimu. Do roku 1945 se vystřídalo ještě několik majitelů.
• Sezima Prostibořský nechal tvrz v druhé polovině 16. století přestavět na dvoukřídlí renesanční zámek. Klenba v přízemních místnostech je valená s plackami a lunetami, schodiště je klenuté hřebínkovou křížovou klenbou. Z původní tvrze se dochovala okrouhlá věž, kterou dělí od zámku úzká ulička. Věž je částí nového zámku. Na věži každým rokem hnízdí čápi. V zámku byly byty. Zámek se stal majetkem ZD.
• Janovští z Janova vlastnili statek od roku 1689 do roku 1796. V první polovině 18. století postavili blízko starého renesančního zámku barokní zámek. V okolí se nachází značně zpustlý park, kde kdysi bývala romantická studánka. Oba zámky se nacházejí v zemědělském dvoře u silnice a rybníka. I po restitučních řízeních jsou oba zámky rozděleny.
• V obci se ještě nachází kaple svatého Václava z druhé poloviny 19. století.

Jiřičná

• Za nejstarší doby byla rozdělena asi na dvě části.
• První patřila Zdeboru Čejkovi z Čejetic a druhá Vladykům z Miloňovic.
• V průběhu 16. stol. se na Jiřičenském panství vystřídali mnozí majitelé mimo jiné i známější Jiřík Harant z Polžic.
• V roce 1717 kupuje Jiřičnou Jan Hynek Wiedersberg, který 19.1.1719 získává od Vatikánu zvláštní papežskou bulu, jíž se povolovala nová úprava kaple. O toto povolení požádalo tehdejší bratrstvo N.N. jména Ježíše, Marie a Josefa, jehož členem byl nejen tehdejší majitel Jiřičenského panství, ale také jeho manželka Maximiliana Veronika. Za tři roky a to 9.10.1722 byla již nově upravená kaple slavnostně vysvěcena a zasvěcena sv. Anně. K této příležitosti vytvořil tehdejší mistr českého baroka Ignác Raab nový oltářní obraz sv. Anny, který tuto kapli zdobí dodnes. V ten den bylo také stvrzeno, že pro budoucí časy jsou péčí o kapli pověřeni majitelé zámečku Jiřičná.
• Dle pověsti, která se k tomuto místu váže, má každý majitel klíče od pokladu v kopci Hrnčíř.

Josefstadt

• Dřevorubecká osada Josefstadt vznikla asi okolo r.1800, po zakoupení tohoto revíru knížetem Schvarzenbergem.
• Bylo v ní asi 12 až 14 primitivních domků, ve kterých žili dřevaři.
• Nalézala se v místě dnes nazývaném U Trampusova křížku na staré Březnické cestě, na severním svahu Studené hory-Kaltstauden.
• Zanikla asi před rokem 1883.