Svet-Stranek.cz
R.Sedláček -KLATOVY moje městečko

Názvy ulic, bloky a čtvrti:Osobní stránka na adrese: drobek.svet-stranek.cz

Názvy ulic, bloky a čtvrti

Změny názvů některých ulic

Během let a režimů se také měnilo pojmenování ulic ve městě. Díky mnohdy ne šťastným změnám jsme se dopracovali k úžasnému zmatku. Dostane-li se čtenáři do ruky např.týdeník „Šumavan“ z roku 1912, ve kterém si přečte, že toho týdne hořelo v ulici Denisově, a potom si vezme mapu dnešních Klatov a najde ulici se stejným názvem, může si být jist, že je úplně někde jinde. Protože i tato kniha při popisu některých událostí používá dobové názvy ulic, rozhodl jsem se pro zmírnění zmatku uvést tento seznam.
Název v r.1933 – dnešní název
Hlavní náměstí Svobody – Náměstí Míru
Amerlingovo nábřeží – část Nábř.kpt. Nálepky od pošty do Kolárovy ulice
Baštová – Denisova
Clemencaueova – Pražská
Čs.legií – Plánická ulice z Náměstí Míru k horní Plánické škole
Delfínova – Jiráskova
Denisova – Křížová
Dešenská – K Vodojemu
Dlouhá – Čs.legií
Fügnerova – Domažlická od viaduktu k sokolskému stadionu
Habrmanova – Lidická
Havlíčkova – Vrbova
Janovská – Šmeralova
Jezuitská – Balbínova
Jirsíkova – Krameriova od Bílé věže do Václavské ulice.
Kozí rynk – Husovo Náměstí
Kramářova – Studentská
Krátká – část Vančurovy ul. od Kpt.Jaroše k Čs.legií
Katanská – Puškinova
Lubská –ul.5.května od ul. U Zastávky do Lub
Masarykova – část Vídeňské od Náměstí Míru k lékárně U Matky Boží
Mercandinova – Vídeňská od křižovatky u parku k ul. U Zastávky
Na Korábu – Za Beránkem
Na Mlýnské stoce – Masarykova
Nepomucká – Maxima Gorkého
Palackého – Nár. mučedníků
Pod Spravedlností – Dukelská
Pod Vodojemem – Dr. Riegra
Příkopy – Plzeňská od sokolovny k ul. Dobrovského
Ramešova – Palackého
Rašínovo nábřeží – Nábř. kpt. Nálepky od výpočetky k Pazderně
Reinsbergova – Revoluční
Riegrova – Vídeňská od Matky Boží na křižovatku u parku
Seminářská – Vančurova od Kpt. Jaroše k Balbínově
Školní – od Kpt. Jaroše k Balbínově ul.
Štefánkova – Dragounská
Úhlavská – Dr. Sedláka
U sv.Rocha – Domažlická od sokolovny k mostu přes Drnový potok
Vrchlického – Komenského
Wilsonova – Kpt. Jaroše

Zlidovělé názvy některých bloků

Mnohdy kolem sebe slyšíme mluvit starší spoluobčany o místech, která bychom měli jako domácí znát, ale s jejich názvy si nejsme tak docela jisti. Proto na tomto místě naleznete některé starší zlidovělé názvy bloků.
Aeroplán – sociální dům pod Šibeničním vrchem. Název je odvozen od tvaru domu.
Balkán – blok rodinných domů pod starým sokolským stadionem.
Korálkov – Korálkovský, později Jezuitský dvůr pod Poprdou.
Kozí rynk – dnes Husovo, dříve Antonovo náměstí.
Na Betonce – Kollárova ulice
Na Cihelně – prostor při náměstí u jezuitského kostela.
Na Cikánce – část města za viaduktem na Domažlické ulici směrem k elektrárně.
Na Harfě – zahrádkářská kolonie při Hluboké cestě za bývalými horními kasárny.
Na Chmelnici – prostor od Dragounských kasáren směrem k Vídeňské ulici směrem k Městským sadům. Kdysi zde stávaly chmelnice.
Na Chuchli – prostor v místech dnešního hotelu Beránek a za ním. Dříve tudy vedla cesta se stejným názvem.
Na Kocandě – parkoviště proti bývalé lékárně U Matky Boží před Unicosem. Dříve zde stával hostinec se stejným názvem.
Na Korábu – prostor sídliště a staré zástavby od kaple Chaloupky nalevo.
Na Markytě – zahrádkářská kolonie od bývalého vojenského hospodářství pod Borem směrem k silnici na Plzeň za železniční tratí.
Na Rozhrání – křižovatka před OHS Klatovy na silnici na Plzeň a směrem k letišti. Dříve zde stávalo fotbalové hřiště A.F.K. Klatovy.
Na Stanovišti – stará zástavba za poštou směrem ke Kolárově ulici.
Parlament – velký dům po pravé straně Domažlické ulice před viaduktem.
Pod Krchovem – sídliště malých domků pod hřbitovem. Obyvatelům se tam říkalo „Krchováci“. Scházeli se Na Špicu, nebo U Červeného vola.
Pod Šíbou – prostor pod Šibeničním vrchem.
Rajčůr – jízdárna kavaleristů v prostoru vedle staré mlékárny v Dragounských kasárnách.
U Pazderny – prostor za průmyslovou školou – dříve kluziště, dnes výstaviště hospodářských zvířat.
U Šífa – stará zástavba proti hotelu Centrál směrem k Drnovému potoku.
V Americe – prostor za bývalým Kozakem k soutoku Úhlavy s Drnovým potokem.
Žížalov – pravá strana Plánické ulice. Název se dokonce užíval i při poštovním styku.


Rozdělení města na obvody
(výpis z adresáře roku 1933)

Město Klatovy jest rozděleno celkem na 6 obvodů (čtvrtí) a kromě toho jsou k městu připojeny tyto osady: Lažánky, Pihovice, Čínov (Vídrkum), Beňovy, samoty Čertovka, hájovna a pohodnice v Boru.

I. městský obvod tvoří vnitřní město a jest ohraničen těmito ulicemi: Podbranskou, Příkopy, Dobrovského, Delfínovou a Komenského. Obvod má 205 čísel popisných.
II. městský obvod jest v severní části města a je ohraničen ulicemi: částí Delfínové, Dobrovského, částí Příkop, Na mlýnské stoce až k jatkám. V obvodě je 307 čísel popisných.
III. městský obvod jest v západní části města a je ohraničen ulicemi: od domu sped. Pláničky k domu pekaře Sokolíka na roh hostince U Choda, Domažlickou ulicí, částí Příkop až k ulici Na mlýnské stoce. V obvodě je 358 čísel popisných.
IV. městský obvod v jižní části města ohraničen jest ulicemi: Aretinovou, Podbranskou, Komenského a Plánickou. V obvodě je 240 čísel popisných.
V. městský obvod je ohraničen ulicemi: Delfínovou, Plánickou, Šmilovského.
VI. městský obvod tvoří Beňovy
Některé ulice se nalézají ve dvou obvodech. Názvy ulic jsou dobové. Celkem je v Klatovech v roce 1933 - 1183 čísel popisných.