Svet-Stranek.cz
R.Sedláček -KLATOVY moje městečko

Vítejte a čtěte...:Osobní stránka na adrese: drobek.svet-stranek.cz

Vítejte a čtěte...

Chci se tímto způsobem podělit o nabyté informace a vědomosti o svém rodném městě Klatovy a jeho okolí. Pokud i Vy máte zájem o cestu časem zpět, začtěte se do těchto stránek.
Radek Sedláček

POZOR !!! POZOR!!! - Tyto stránky slouží 5 let a proto jsem se rozhodl, že si zaslouží nový kabát a více obrázků. Obsah je proto postupně vkládán na http://www.klatovymojemesto.majestat.czKontakt: radsedlacek65@seznam.cz


Klatovy v letopočtech


V této kapitole se zmíním o živelných a politických pohromách, které výrazně poškodily město Klatovy a zbrzdily jej v jeho rozkvětu, ale i o významných událostech, které naopak městu prospěly:

1144 – založení kláštera cisterciáků v Pomuku
1227 – kolonizace regionu klatovska související s darováním lesní půdy klášteru benediktek u sv.Jiří v Praze a založením kláštera v Pomuku
1253 – první doklad o vsi Klatov – 27.12.1253 svědek dotační listiny pro kladrubský klášter Soběhrd z Klatova
1260 – založení královského města Klatovy Přemyslem Otakarem II.
1283 – ražba mincí brakteátů do r.1300
1288 – krátce po založení města shořely všechny dřevěné domy ve městě a mohlo se začít znovu.
Přelom 13. a 14. stol. – založení městské školy pouze pro chlapce
1305 – Václav II, daruje městu vsi Hórky, Novákovice a Beňovice
1325 - Klatovy byly zástavou podacího práva k farnímu kostelu bavorskému klášteru Seligental
1336 – Klatovům udělen soubor práv (právo míle) a stanovení právního okruhu ( Staré Město Pražské) králem Janem Lucemburským
1350 – přísaha Karlu IV. Nejstarší pečeť města na přiznávací listině
1351 – 8.2. Karel IV. Listem daným konšelům udělil Klatovům právo stíhat a trestat
1363 – sídlo klatovské radnice v domě č.154/I
1364 – zástava klatovských městských důchodů Albrechtovi I. Dolnobavorskému 1364 – 1387
1366 – Klatovům uděleno právo popravy – policejní a soudní pravomoc
1370 – 8.7. list Karla IV o povinné pomoci při honění zločinců
1372 – udělení práva odúmrtí – listina Karla IV.
1373 – Klatovy ručí sumou 10 000 zl. Otovi Braniborskému; řezníkům udělena výsada monopolního prodeje masa rychtářem Buškem
3.12.1392 – veliká povodeň zatopila Špitálské předměstí a pobořila domy a chmelnice. Byly i lidské oběti.
1396 – pomoc města Václavu IV při panském odboji- listina odpouštějící na dva roky berně (daně)
1401 – povolení vybírání cla v Klatovech ze zboží přiváženého do města
1403 – 10.3. Václav IV přidělil Klatovům právo vybírat clo z koní, dobytka a dalšího dováženého zboží
1412 – 2.10. městská rada odsoudila k smrti utopením dominikána Jana Malíka za neznámá provinění
1414 – 22.9. uvalení interdiktu Janem XXIII. Na Klatovy za porušení kanoistického práva (Jan Malík)
1415 – drobná regionální válka katolické šlechty (Vilém Jan z Rýzmberka na Skále) proti královským městům
22.7.1419 – stoupenci husitského hnutí provedli útok na předměstský velký klášter dominikánů, který stál nad dnešními Rybníčky. Ten, spolu s přilehlým kostelem, zcela zbořili. Tím skončila nadvláda Němců ve městě; náboženským převratem byla rozehnána stará latinská škola
1424 – 20.6. vojsko Plzeňského landfridu se neodvážilo zaútočit na opevněné Klatovy a tak vypálili předměstí a několik vesnic
1426 – vévoda Jan Bavorský vpadl na Klatovsko a porazil husity u Klatov
1433 – podíl Klatov na obležení Plzně
1436 – konfirmace městských práv Klatovům Zikmundem
1438 – Klatovy v opozici proti nástupu Albrechta Habsburského na trůn
1449 – Klatovy se kloní k poděbradské jednotě
1457 – návrat dominikánů do Klatov
1459 – Řehoř Krajčí – zakladatel Jednoty bratrské v Klatovech
1464 – tři požáry postupně ničily město. 22.5. vyhořela třetina města s masnými krámy (dnes jezuitský kostel). 27.5 hořelo předměstí Loubské a ještě téhož večera i Klášterské pod hřbitovem.
1465 – zhotovení právního kodexu na objednání městské rady (Brikcí z Kaplic)
1467 – bitva u Nýrska
1480 – oloupení klatovských kupců – počátek drobné pomezní války
1494 – krajský sněm v Klatovech jednal o bezpečnosti cest a loupežnictví
1497 – města Plzeň, Klatovy, Domažlice, Stříbro, Písek a Vodňany zakládají „rýzmberský landfrýd“
1507 – Klatovy zakoupily čtyři dvory ve vsi Kosmáčov
1517 –klatovští za podpory Plzně a Stříbra dobyli a vypálili tvrz v Janovicích
1519 – požár města
25.5.1520 – shořelo 250 domů, dvorů a chalup. Požár zničil mimo jiné i radnici a všechny staré městské knihy.
1530 – konfirmace privilegií Ferdinandem I.
1544 – koupě tvrze a statku Luby, Aujezdce, Tětětic, Habartic
24.4.1547 – po bitvě u Mühlberku, kde Karel V. za pomoci Ferdinanda I. porazil protestantská německá knížata. Král Ferdinand I, jako pokutu za odboj, odebral městu všechny statky obecní a královské majestáty. Zároveň nařídil městu zaplatit pokutu 6000 kop míšenských. V roce 1549 mohlo město odkoupit zpět zabavené statky. Na pokutu a odkoupení si muselo půjčit od bohatých měšťanů 6000 kop míšenských.
1547 – zahájení stavby Černé věže
1549 – vyplacení statků města zpět za 6371 k, 20 gč.
1550 – 21.6.spadl strop farního chrámu;zahájení dostavby arciděkanského chrámu; zřízení obecního pivovaru ve špitálském dvoře (provoz do 1892)
1557 – dokončení Černé věže
1559 – postavena nová radnice
1560 - dokončení arciděkanského chrámu; král navrátil městu Novákovický rybník a další statky
1564 – dva velké požáry města
1567 – konfirmace privilegií Klatovům Maxmiliánem II.
1568 – v Klatovech 632 domů
12.5.1579 – jeden z nejhorších požárů. Město bylo z poloviny zcela zničeno. Požár údajně vznikl na východní straně města a přes hradby se přenesl dovnitř. Shořelo na 300 domů a zahynulo 30 lidí. Po tomto požáru se věži začalo říkat Černá.
1580 – shořelo 10 domů v okolí jezuitského dvora, na tři roky odpuštěno městu placení zemské berně z domů
1581 – zahájena stavba Bílé věže
1582 – morová epidemie řádila na klatovsku a v Plzeškém kraji zemřelo na 30000 lidí
1583 – datace chmelového znamení v Klatovech. Exportní značka dokládající postavení klatovského chmelařství na trhu.
1588 – Klatovy zakoupily dvůr ve Slavošovicích a čtyři rybníčky; kvůli vodárenské věži byl v držení města Baťkovský mlýn
1589 – Klatovy koupily půl tvrze Měcholupy se statkem a ves Domažličky
1598 – pro změnu místo požáru přišel mor, ale naštěstí neměl tak zhoubné následky jako jinde.
1599 – Jan Klatovský dokončil a konšelům města předal spis Fundací, jinak popis založení a výstavby města
1601 – koupě Červeného mlýna
1602 – první vyobrazení Klatov na rytině Jana Willenberga
1604 – Klatovy získaly Volenovský mlýn
1615 – znovu vyhořelo celé vnitřní město a velká část všech předměstí.
1620 – zato, že město nebude vypáleno a vydrancováno, bylo povinno přijmout posádku císařského vojska. Obyvatelstvo muselo snášet násilí žoldnéřského vojska bez praktické obrany.
1625 –po bitvě na Bílé hoře, za stavovský odboj byl městu opět zkonfiskován veškerý majetek špitálský, obecní i zádušní. Městu byla zabrána cla, mýta a platy z domů, dvorů, chalup, pivovarů a masných krámů.
1626 – hromadná konverze občanů Klatov na katolickou víru
1628 – majetek města byl navrácen, ale 28.10.1628 byl zkonfiskován majetek královského rychtáře Daniela Korálka. Císař Ferdinand II dal tento majetek plukovníku Marradotova vojska Martinu de Huertovi na úhradu vojenských vydání. Město utrpělo značné ztráty na daních.
1636 – příchod Tovaryšstva Ježíšova do Klatov (jezuité); založeno Klatovské gymnasium
1640 – konfirmace privilegií Ferdinandem III.
1641 – do města přitáhl předvoj švédského vojska a vydrancoval jej. Další švédské vojsko si nechalo vyplatit 16.000 zlatých.
1645 – obležení a kapitulace Klatov před švédy (Torstenson)-vybráno 7.300 zlatých od občanů.
V dubnu 1648 – Klatovy znovu obsadila švédská vojska (Königsmark) a vybrala výpalné.
1550 – instalace nových zvonů na Bílou věž a doplnění věžních hodin na věži Černé.
1653 – konfirmace privilegií Leopoldem I.
1655 – 11.-14. dubna sčítání domů a majetků. Soupis majetku města – 259 domů, 52 poustek, 24 domů panských šosovních, 3 šosovní mlýny. Celkem 338 domů.
1656 – další konfirmace privilegií Leopoldem I.; zahájení stavby jezuitského chrámu
1654 – 1705 – císař Leopold I. vedl války s Turky a proto požadoval na městech velké daně. Přes Klatovy táhla císařská vojska a městská správa musela hradit jejich ubytování a výživu.
1663 – pobyt Bohuslava albína v Klatovech
1675 – dostavby jezuitského chrámu
1680 – morová epidemie
1685 – 8.7. tzv. Mariánský zázrak
8.7.1689 – požár založený na třech místech francouzskými záškodníky.
1694 – koupě statku Tajanov; novostavba kostela sv,Vavřince
1700 – požár města
1708 – zaveden poplatek z muziky v hostincích
1712 – Karel VI. Přenocoval v Klatovech na děkanství
1718 – koupě dvora Novákovice
1721 – počátky divadelních představení v jezuitské koleji
1723 – oprava Klášterské brány
1726 – přestavby Lubské brány
1727 – instalace nové báně na Černou věž
1728 – postaven špitál a kaple sv.Rocha
1742 – Klatovy obsadily tři francouzské pluky
1749 – zřízen klatovský kraj s úřadem v domech č.3 a 4 na rohu Pláničko ulice.
1751 – reskript Marie Terezie, potvrzení klatovského kraje.
1758 – 23.6. opět vyhořelo celé město, roztavil se zvon Vondra i zvon na Bílé věži.
1762 – zřízena první stálá vojenská posádka v Klatovech
1770 – číslování domů v Klatovech, zákaz stavby dřevěných domů ve městě
1771 – 21.10 přenocoval v hotelu „U Slunce“ František II.
1771 – 1773 – velká neúroda, hlad, epidemie a četná úmrtí.
1773 – zrušení jezuitského řádu a zabavení jeho majetku
1.8.1779 – požár na severní straně náměstí a v ulici vedoucí k děkanskému kostelu.
1783 – v Klatovech otevřena tzv. hlavní škola
1784 – vybuchl prach v kryptě sv.Vojtěcha (dříve sv.Jiří) na hřbitově; konfirmace privilegií Josefem II.
1786 – pojmenování ulic v Klatovech; zrušení klatovského dominikánského kláštera
1788 – počátky moderního právovárečnictví v Klatovech
15.8.1791 – další požár. Shořelo 38 domů a také jezuitská škola a byl poškozen chrám
1792 – v Klatovech založena střelecká společnost
1794 – konfirmace privilegií Františkem II.
Počátek 19.st. – zřízení městských policejních strážníků
1804 – založení první továrny v regionu – fa T.Günter v Mochtíně
1805 – francouzská armáda v Klatovech (generál Baraquay d Hilliers)
1809 – zahájení výstavby státních silnic na Beňovy a Štěpánovice; Jan Měchurka zakoupil statek Otín jako své sídlo
1.7.1810 – velký požár, který vypukl ve stájích kasáren bývalé jezuitské koleji. Vyhořelo 52 domů.; stavba městských jatek v mlýnské stoce (za sokolovnou)
1811 – 1815 – výstavby státní silnice Domažlice – Klatovy – Horažďovice
1812 – 8.1.obnovení gymnázia v Klatovech; v červenci návštěva císaře Františka I. v Klatovech
1813 – přivezení prvních semen karafiátů do Klatov
1819 – první společnost divadelních ochotníků v Klatovech
1825 – dláždění silnic ve městě; výstavba městského špitálu pro chudé nemocné nad kaplí Chaloupka
1826 – počátek likvidace městských hradeb
1827 – městské veřejné osvětlení ( z počátku prý psím sádlem, od pol.19.st. petrolejem, od r.1873 plynové a po r.1907 elektrické
1832 – požáry vystřídala cholera a bylo 246 obětí.
1833 – návštěva císaře Františka II. v Klatovech.
1835 – zboření Špitálské brány
1837 – zboření Klášterské brány
1838 – zahájení přestavby kamenné vodárenské věže ve Vídeňské ul. (Josef Bošek – zbourána 1904)
1841 – zbourání Lubské brány
1842 –založen Ostrostřelecký spolek v Klatovech (do r.1925); podnět k založení městských sadů od hraběte F. Mercandina ; zřízena vojenská nemocnice v Klatovech; založena fa Singer ve Stražově.
1844 – zahájen provoz druhého pivovaru v jezuitské koleji
1845 – zahájení bourání městských hradeb
1848 – 17.3.zahájení revolučních událostí v Klatovech – vyhlášení konstituce
1849 – zrušen krajský systém
1.pol.19.století – zakládání průmyslu v regionu
1850 – obnovení městské samosprávy, zákonem císaře z 17.3.1849 o obecním zřízení zrušeny městské magistráty; v Klatovech dislokován oddíl četnictva v domě č.26/IV
1854 – založena továrna Schifauer
1855 – reorganizace městské správy; založení továrny na prádlo ( Auspitzer )
1859 – zrušení cechů a založení živnostenských společenstev; založena veřejná knihovna; nemocnice ve vnitřním městě v č.p. 6/I – 45 lůžek
1861 – zlomyslný palič založil požár, při kterém vyhořelo Špitálské předměstí; založení spolku Šumavan a Měšťanská beseda; počátek českého úřadování na městském úřadě
1862 – založení spořitelny města Klatov
1863 –v Klatovech vznikla první tiskárna Josefa Schmidta; novostavby národní školy na pláničko ul.
1866 – založení továrny na prádlo (dnes Joka); epidemie cholery
1867 – Max.Čermák vydává časopis Šumavan
1868 – obnoven systém okresních hejtmanství; založen Sokol
1869 –otevření eskontní banky ve městě
27.10.1870 – silná vichřice nad Šumavou. Srazila báň Černé věže. Kruh před radnicí označuje místo dopadu. Škody utrpěly i další střechy a polámány byly stovky stromů v zahradách;
1871 – zesvětštění gymnázia; otevření měšťanské chlapecké školy
1872 – otevřena dvouletá hospodářská škola v Beňovech
1873 – otevření Okresní hospodářské záložny v Klatovech; otevření měšťanské školy dívčí; zahájen provoz plynárny; založen sbor dobrovolných hasičů
1874 –založena továrna fy Kusý
1876 – zahájení novostavby gymnázia, kolaudace židovské synagogy
1877 – zahájení provozu na železniční trati Plzeň – Žel.Ruda;
1880 – výsledky sčítání lidu – 9508 obyvatel
1882 – vychází Klatovské listy; K.Hostaš zakládá muzeum; turistická org.Šumavská jednota pohorská zahajuje činnost
1885 – zahájení výstavby tratě Klatovy - Horažďovice
Listopad 1887 –opět požáry. Vyhořela znovu radnice, budovy ve Wilsonově ulici a masné krámy v místě dnešního divadla. Požáry zakládal neznámý palič.
1888 – zahájen provoz transverzální železnice Domažlice – Horažďovice
1890 – výsledky sčítání lidu – 10597 obyvatel
1892 – 1894 – postavena dragounská kasárna
1893 – vznik klubu turistů
1894 – národopisná výstava v Klatovech
1895 – vybudování městského vodovodu
1898 – založena Sokolská župa; výstavba jatek na Svrčoves – výroba masa od 1899
1900 – výstavba a znovuzprovoznění vodojemu;
1902 – založena Rolnická škola
1904 – otevření nové školní budovy na Husovo nám.
1905 – založení Družstevní pekárny v Klatovech
1906 – zahájena výstavby Sokolovny
1907 – první městská parní el. (Bílý mlýn v Tajanově – 22kWh); zakládání městských sadů (Hůrka, Na Valech, Křesťanský vršek, Vodojem, Pod spravedlností)
1908 – otevřena veřejná obch.škola – později Obchodní akademie; dokončena rekonstrukce Arciděkanského chrámu
1909 – v Katovech Pošumavská výstava
1910 – sčítání lidu – 14387 obyvatel
1913 – dokončena stavby Všeobecné okresní nemocnice (200 lůžek); dokončení dláždění ulic a kanalizace
1918 – požár města – vyhoření radnice
1920 – otevřeno divadlo
1921 – založena firma V.Kněz ve Vídeňské ul.
1922 –zřízena vodní el. Na Plivátku (20 kWh)
1923 - 3.5. T.G.Masaryk v Klatovech
1926 – založení Družstevní mlékárny
12.9.1926 –větrná smršť s kroupami. V městských sadech bylo zlomeno, nebo vyvráceno 160 vzrostlých stromů.
1927 – sloučení politického okresu Plánice a Klatovy
1928 – zavedena dálková síť el.energie; 1.6.otevřena budova okresního soudu
25.6.1929 – krupobití-rozbitá okna, střechy a zabité ptactvo. Kroupy byly o velikosti slepičích vajec o váze až 25 dkg.
1929 – zřízení lázní na Úhlavě
1930 – zahájení regulace Drnového potoka; otevření sokolského stadionu
1931 – otevření nové budovy pošty
1932 – demolice kaple sv.Rocha – stavba okr.úřadu
1933 – děkanství v Klatovech povýšeno na arciděkanství
1934 –otevření Okresního úřadu; otevřena živnostenská škola Al.Rašína.
1935 – dostavěn Husův dům Jednoty Českobratrské;
1936 – zahájena stavba nových kasáren
1937 – 8.5.Dr.E.Beneš v Klatovech
1939 – obsazení Klatov německým vojskem
1940 – zatčení příslušníků ÚVOD
1941 – rozpuštění městského zastupitelstva; zatýkání členů Sokola
1942 – heydrichiáda –popravy ve Spáleném lese od 1.6.; 17.11. velký transport klatovských židů do koncentračních táborů
1944 – 17.11. velký transport klatovských židů do koncentračních táborů
1945 – obecní volby; konfiskace továrny Schifauer, národní správa fy.Kusý, znárodnění peněžních ústavů; průjezdy uprchlíků městem; bombardování nádraží; 5.5.povstání a osvobození města; zřízení mimořádného soudního tribunálu pro válečné zločince; přepadení vlaku se zbraněmi (Švihov); výbuch muničního skladu (Bezděkov)
1946 – zahájení bytové výstavby v Klatovech
1948 – komunistický převrat – demonstrativní pochod LM 23.2.; znárodňování
1948 – 1989 – budování socialismu. Za oběť padla spousta domů v hrazeném městě a bylo ještě mnoho dalších nenávratných škod.
1949 – založen komunální podnik města Klatov; první vlna JZD
1950 – dokončení znárodnění továren a živností
1951 – vznik stáčírny piva – konec pivovarnictví v Klatovech
1952 – založení Ústavu národního zdraví
1953 – založen ZNAK
1958 – vznik Osvětové besedy ve městě; první samoobsluha v Klatovech
1959 – zahájení družstevní výstavby bytů – první paneláková sídliště; otevřena nová budova nádraží; otevřena nová škola (dnes gymnázium)
1960 – vznik SPŠS v Klatovech
1965 – postavena nová drůbežárna v Klatovech; zahájení sanace podzemí města
1968 – obrodný proces na Klatovsku
1969 – zahájení normalizace – personální čistky
1982 – nová škola v Podpůrčí (Tolstého)
1984 – 85 – oprava fasády Černé věže
1989 – 7.11. pochod studentstva v Praze, 20.11. první shromáždění lidu v Klatovech před divadlem, později na náměstí; 27.11. generální stávka